Artificial Rock No. 77
Zhan Wang
fabricated 2012
/ 1