Plum Blossoms
Wu Changshuo
1911?
Landscape of Mt. Huang
Huang Binhong
1952
/ 1