Works

Works
Jai-Alai E
Jesús Rafael Soto
1969
Jai-Alai F
Jesús Rafael Soto
1969
Jai-Alai G
Jesús Rafael Soto
1969
Jai-Alai H
Jesús Rafael Soto
1969
Jai-Alai I
Jesús Rafael Soto
1969
/ 1