Works of "Object Lab Fall 2021"

Works of "Object Lab Fall 2021"
Coal Miner, Xinjiang Province, (from "The Chinese")
Liu Zheng
negative 1996, printed 2006
Xinjiang Girl Working in a Textile Factory, Hetian, Xinjiang Province (from "The Chinese")
Liu Zheng
negative 1996, printed 2006
/ 1