Work Type: sculpture

Work Type: sculpture
Artificial Rock No. 77
Zhan Wang
fabricated 2012
Taichi
Ju Ming
1985
Taichi
Ju Ming
1985
/ 1